Vedtekter for Njords Men Mc

 

§1 STIFTING

I åpent møte den 29.september 2012 ble Njords Men MC formelt stiftet. Njords Men MC er en lokal uavhengig MC-klubb tilhørende i Bremanger kommune.

 

§2 FORMÅL

Motorsykkelklubben Njords Men MC skal, gjennom samarbeid, kameratskap, og gjensidig respekt fremme et godt og trygt motorsykkelmiljø for eldre og yngre medlemmer både innad og utad. 

 

§3 TILSLUTNING

Njords Men MC er en klubb åpen for alle motorsykkelmerker. Klubben kan være tilsluttet NMCU etter flertallsvalg fra medlemmene. Nye medlemmer meldes inn etter 1 år.

 

§4 NJORDS MEN MC ORGANER

Årsmøte:

Årsmøte holdes hvert år og skal være avholdt innen utgangen av 1. kvartal, Innkalling skal skje med minst 3 ukers varsel. Årsmøte behandler:
     1 Åpning
     2 Valg av ordstyrer og referent
     3 Godkjenning av innkalling og saksliste
     4 Godkjenning av årsberetning
     5 Godkjenning av regnskap
     6 Kontingent / Budsjett
     7 Innkomne saker
     8 Valg
     Valget foretas skriftlig hvis mer enn en kandidat, og minst ett
     medlem krever dette.
     Årsmøte er vedtaksdyktig med det antall medlemmer som møter.
     Forslag må være styret i hende senest minst 14 dager før årsmøte.
     Vedtak er gyldig med et flertall av de avgitte stemmer.

 

Ekstraordinært årsmøte:

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret bestemmer det, eller 1/3
av medlemmene krever det. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel.

Medlemsmøter:

Medlemsmøte holdes når det forefinnes sak(er) der medlemsmøte er nødvendig eller dersom styret finner det nødvendig. Dersom det viser at klubben ekspanderer i antall medlemmer og aktivitet skal det minimum arrangeres 4 medlemsmøter i året.

Styre:

Klubben ledes av et styre som består av president, vicepresident, økonomiansvarlig, sekretærfunksjon samt styremedlem. Ved stemmelikhet har leder/president dobbelstemme. Samtlige representanter velges av årsmøtet.

 

§5  STYRETS ARBEID

Lederen/president har den daglige ledelse av klubben og har ansvar for å profilere klubben utad mot media og andre samfunnsaktører, Lederen leder styrets arbeid og klubbens møter.
Nestleder fungerer som leder under dennes fravær og overtar som leder dersom denne faller  fra.
Det skal føres protokoll fra alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter. Sekretær skal i samråd med klubbens president føre klubbens korrespondanse og være klubbens arkivar.
Økonomiansvarlig fører klubbens regnskap, medlemsfortegnelser og skal eventuelt være NMCU kontakt. Styremedlemmer pålegges de oppgaver som styret bestemmer. 
Styret oppnevner etter behov nødvendige utvalg/medlemmer / familiemedlemmer til spesialoppgaver.      

 

§6  MEDLEMMER/MEDLEMSSKAP

Alle som innordner seg klubbens lover og regler kan søke og tas opp som medlem. Personer som er straffedømt eller sympatiserer med kriminelle enkeltpersoner eller klubber gis ingen mulighet for medlemskap i klubben. Vedkommende må være fylt 18 år, ha gyldig sertifikat og eie eller disponere sykkel. Alle som ønsker å bli fullverdig medlem må først gjennomgå en periode som prospect. Prospectperioden fastsettes av styret. I denne perioden skal medlemmet vise sin interesse for klubben. De må passe inn i klubbens filosofi og innordne seg klubbens regler. Opptak av prospect skjer fortløpende.

Dersom et medlem melder seg ut av klubben skal retten til å bære klubbens patch og merker umiddelbart opphøre. Dersom et fullverdig medlem som har vært utmeldt av klubben melder seg inn igjen, kan full patch benyttes dersom utmeldingstiden har vært under 12 mnd.

Ett medlem som grovt har forbrutt seg mot klubbens regler kan fratas medlemskapet hvis 2/3 av medlemmene stemmer for det på årsmøte eller ekstraordinært årsmøte. Alle medlemmer har en stemme på årsmøte.

 

§7  MEDLEMSKONTINGENT / ÅRSAVGIFT

Styret fastsetter hvert år størrelse på årsavgiften. Årsavgiften skal være innbetalt seinest 15 Januar i nytt sesongår. Årsavgift omfatter eventuelt medlemskap i NMCU dersom medlemsskap blir vedtatt. Det gis aksept for tegning av suportmedlemskap i form av medlemsskap i Frøya Support NMMC. Dette medlemskapet kan tegnes av ektefeller / samboere til klubbens medlemmer samt personer som har nær tilknytning til kubbens territorie, Bremanger kommune. Klubbens merker kan kun bæres av fullverdige medlemmer og prospect. For medlemmer avFrøya support NMMC skal medlemmene bære Frøyas ofisielle merke.kan merke med klubbens navn og merke med tekst familiemedlem benyttes. Støttemedlemskap kan tegnes av alle som ønsker å støtte Njords Men. Et støttemedlem kan ikke bære klubbens patch men kan bære effekter med klubbens navn på.

 

§8 VEDTEKTSENDRINGER

Vedtektsendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslista, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte medlemmene.

 

§9 OPPLØSNING

Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslista, og krever 2/3 flertall blant de fremmøtte. Dersom oppløsning blir vedtatt holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at klubben skal kunne oppløses kreves også her 2/3 flertall blant de fremmøtte. Et mindretall på 3 personer eller mer kan likevel bestemme at klubben skal drives videre. I tilfelle oppløsning utløses klubbens aktiva i likvide midler som plasseres i bank. Dersom klubben ikke er gjenstartet etter 10 år overføres midlene til IL Frøy – Motorsportklubben 6729 Kalvåg.